Defte Pulaar

Siira he Ɗemngal Pulaar/Fulfulde

Fulɓe puɗɗinooma naatde he diine Islaam gila he teemedanɗe gadane ƴellitogol mum kono nde wonno en ngalaano binndol (fotde ko anndaa) kuwtortono ɗen ko ɗemngal Arab e binndol mum ngam janngude. He teemadannde sappo he joyeɗiɗiɓiire (tm.17ɓe CJI), taw annduɓe Fulɓe mbaɗtii huwtoraade alkule Arab ɗee ngam winndude he Pulaar. Kadi ɗum yaajiino sanne he nder Fuuta Tooro, Fuuta Jalon e Sokoto. Hayso mawɓe men heewɓe, ko wayno Sayku Usmaan ɓiy Foodiyo mo Sokoto, mbinndiino defte he siirah ne, wonnoo ko he ɗemngal Arab. En tinaani hay deftere wootere Siira hiɓɓunde winndaande he Pulaar he ngaan saanga. Kono ɗuum kadi firtaani Siirah ko huunde majjanoonde he nder men. Seernaaɓe Fulɓe ene njannginatnoo Siirah hono no ɓe njannginiratno defte fiqhu e tafsiir ɗee ni, ɗal boom, denndaangal gannde Islaam. Ɗuum woni ɓe taroo he Arabeere ɓe pirta e pulaar. Caggal nde binndol ajami (pulaar binndiraaɗo alkule Arab) ngol fuɗɗii yaajde, won firɓe he pulaar, dame keewɗe he nder Siirah he mbaydi jime. Ndiin mbaydi coñce ene anndiranoo he pulaar Fuuta Tooro, “Beyti” he keewal, “beytol” he teelal. Jokku Taro>>

No comments:

Post a Comment

Rokku yiyannde ma