Friday, August 23, 2019

Hoodere Horŋoore (Pulsar)

 Kuɗol: Hammadi Jah
Hoodere wiyeteende Pulsar walla horŋoore ko kedde hoodere maaynde, ko bempeƴƴe rajo ummotooɗe mayre waɗi nde yiyteede, dille mayre ko dille cañiiɗe juɓɓuɗe maa mbiyaa ko tagoore woɗnde ƴoƴnde neldata ɗe, dille ɗe eggata e hoodere he ko e mbaadi carfal, ɗe naata e weeyo ɗe caroo,
Annduɓe weeyo ngoni ko e wiɗtude geɗe ndeen hoodere, nde ɓe njiyti nde hitaande 1967 tawi kadi yiytinde ko ganndo ina wiyee Joosliin Bel, ndeen hoodere woni ko e ɗatal Boyyel (la constellation du Petit Renard), yolnde hakkunde men e ndeen hoodere ko 2000 hitaande-lewndu (année-lumière),

ɗuum firti njyaten ko mbaadi mayre duuɓi 2000 caggal, koode korŋooje goɗɗe ina tawee e Lillungal men Fedannde Malaaɗo (La galaxie de la Voie Lactée), ina jeyaa heen Horŋoore Cuddi (Pulsar des Voiles), ndeen jeyaa ko korŋooje ɓurɗe lollude.
   Won fotndunooɓe ɗee koode ina poti woodde e weeyo ngo tawi ko wiɗto maɓɓe e hiisawal holliriɓe hono noon hade maɓɓe yiyde ɗe ŋaas hitaande 1967, ina jeyaa e ɓeen annduɓe Wikii e Baad hitaande 1933, jaŋde maɓɓe e wiɗto maɓɓe holliriiɓe won'de koode korŋooje ina poti woodde e weeyo he, ɗe puɗɗi sifeede ko laaɓti ko 1939 tawa ɗe njiyaaka taw, kono ganndal kam yaltinii sifaa majje.
   Wattan nguurndam koode mawɗe cowtooɗe Naange laabi 8 walla 10 ko wontude ruulde mawnde yaajnde sabu ɗe pettat ɗe cara yoga e geɗe gonɗe majje haa piya ruulde mawnde, ko heddi ko hamondira no aaludere ni to ɓernde hoodere to, haa famɗita tolnoo e kilometruuji capanɗe goɗɗuɗe seeɗa tawa kadi ina waayi mooɓde heen ko foti no Naange.
   Tekkeendi Naange ko 1 397 684 km so hamaama haa wonti kiloometruuji capanɗe seeɗa, ɗuum firti ko cukkiri ɓurtundi wonata ɗoon, ko noon koode korŋooje mbay sukkude e rentude, so ko foti no wekkere suukara ɓamaama heen peesata ko ina abbo e miliyaar ton !
   Ndiin cukkiri won'di ko sulɗaane doolnuɗo kadi e dille, ko ɗuum addani nde wiyeede hoodere horŋoore walla woytotoonde, ko bempeƴƴe rajo iwata e mayre caroo e weeyo, kala keɓɓiiɗo ɗeen bempeƴƴe nanat goytaali walla korŋaali mayre juɓɓuɗi jaawɗi maa mbiyaa ko tagoore woɗnde neldata ɗeen dille.
   Ngam faamde ko haalatee ko, ala e sago ngannden won'de koode ɗe cooynotoɗen ɗee kala ko Naangeeji so wonaa koodon seeɗa (5), koode ɗe kala ko jirlotooɗe e koye majje (yiyloo-banngoo), so hoodere heɓii kaaɗtude nguurndam mum, ko nde duppatnoo nde jalba ko ustiima, jirlagol mayre e hoore mayre ɓeydoto, won ɗo jirlagol ngol tolnotoo e doole woodat ko ɗakkitii e mayre saroo e weeyo e mbaydi ruulde moolanaande, ko heddi ko hamondira haa sukka no mbiyrumi dow nih, kedde kamondirɗe yoga majje ko geɗel biyetengel Notroŋ, sukka hamondira haa laatoo hoodere Notroŋ walla horŋoore. 


Sewnde: Blog Hammadi-Jah

No comments:

Post a Comment

Rokku yiyannde ma