Wednesday, August 28, 2019

Defterdu Pulaar ɓeydoriima deftere Pulaar hesere nde tiitoonde mum ko Jaŋde Pulaar:Aprendre Fula, muulaande to edition Wanafrica. Hono no tiitoonde mayre siforii nde ne, loowdi mayre ko janngin'de ɗemngal Pulaar.
Jiɗɗo heɓde  deftere ndee fof ene waawi yahde to lowre maɓɓe ndee ɗo: wanafrica

Friday, August 23, 2019

Hoodere Horŋoore (Pulsar)

 Kuɗol: Hammadi Jah
Hoodere wiyeteende Pulsar walla horŋoore ko kedde hoodere maaynde, ko bempeƴƴe rajo ummotooɗe mayre waɗi nde yiyteede, dille mayre ko dille cañiiɗe juɓɓuɗe maa mbiyaa ko tagoore woɗnde ƴoƴnde neldata ɗe, dille ɗe eggata e hoodere he ko e mbaadi carfal, ɗe naata e weeyo ɗe caroo,
Annduɓe weeyo ngoni ko e wiɗtude geɗe ndeen hoodere, nde ɓe njiyti nde hitaande 1967 tawi kadi yiytinde ko ganndo ina wiyee Joosliin Bel, ndeen hoodere woni ko e ɗatal Boyyel (la constellation du Petit Renard), yolnde hakkunde men e ndeen hoodere ko 2000 hitaande-lewndu (année-lumière),

Ñifgol Naange

Kuɗol: Hammadi Jah


Kala ko jogii fuɗɗoode jogoto woortoode, kala ko jibinaa meeɗat nde maayi, Njaana walla Naange e seto mayre daɗataa ndeen fodoore, ɗo e duuɓi milyaaruuji 5 haa 7 naange koko nattata, rooyta ñifa.

   Annduɓe koode e ngonka majje ina nganndi won'de eɗe njogii no ɗe puɗɗortoo haa ɗe mboya, ɗe mbewa, ɗe mbaɗa lewlewɗi caasɗi e cagataagal majje, refti heen doole majje wona e ustaade haa ɗe ñifa.

   Naange ko hoodere ɓadiinde, ko ɗum tan seerndi nge e koode goɗɗe ɗe, nge duppata ko gaas ina wiyee hidrojeen haa wanta gaas goɗɗo ina wiyee heliyoom, wadde ko heliyoom woni ndoondi koode walla naangeeji, ɗo e duuɓi milyaaruuji seeɗa garrji, so naange gaynii hidrojeen mum, nge wonata ko e fetaade, nge ɓuuta haa nge tolnoo ko ina abboo cowe 200 fotde magge adan.

   Ɗoon ɗo nge fetii ɗo, nge wiyetee ko Maamaare woɗeere (Géante Rouge), e petagol naange he, ɗaŋe ɓadiiɗe ɗe fo naantat,

Sunday, August 4, 2019

Ɗemɗe Afriknaaje: Hol heen ɓurɗe yaajde to bannge saraade e heewde haalooɓe?


He nder Afrik ko ene ɓura ujjunnaaje ɗiɗi (2000) ɗemngal ene tawee heen. Hay ɗuum ne tawa en limaani heen ɗemɗe koɗe naatɗe he jookdu nduu he ujunanɗe ɗiɗi jawtude ɗee, ko wayno ɗemɗe tuubakooɓe (farayse, engele, purtugees, españool e Afrikaans), Arabeere, walla ɗemɗe maleyo-polonisiyankeeje ko wayno Malgaas, Bushpuri walla Urdu.
Eɗen nganndi noon wonaa ɗemɗe Afriknaaje ɗee fof ngoni jaajɗe walla ɗe yimɓe heewɓe kaalata. Won heen boom ko haalata ɗum en ɓuraani ujunere (1000) neɗɗo, kadi tawa ko he diiwaan gooto he nder leydi ngootiri tan joom mum en tawatee. Won e ɗemɗe Afriknaaje noon ko jaajɗe kadi cariiɗe he nder leyɗeele keewɗe ceertuɗe. Pulaar/Fulfulde ko e ɗeen jeyaa.