Thursday, July 25, 2019

Dawrugol Senegal ngam Ƴellitde Ɗemɗe Ngenndiije

Kuule Laamu Ngenndi Senegaal ngam Wallitde he Ɓamtaare Ɗemngal Ngenndiyeewal Pulaar
  Dekkere tonngoode (Tng) 2005-988 mo 21 Yarkomaa/Oct. 2005 he ko yowitii he mbinndiin e ceerndugol kelme Pulaar.
  Fayndaare waɗde ɗemɗe ngenndiyankooje Senegal ɗemɗe pinal, kadi tuugnaade he ɗuum ngam rokkude jaŋde ndee (nehdi) kutorɗe baawɗe jibin'de ngartam nafojam tawa ko jahdu ɗam e kesam-hesaagu e ɓamtaare, ko alaa e sago maa ɗemɗe ɗee mbinndee kadi ɗe naatnee he tippudi jaŋde ndee kanum he kuwtorɗe golle laamu ɗee e kala geɗe nguurndam leydi ndii.
Gila 1960, nde laamu Senegaal felliti huwtoraade alkule latin ngam winndude ɗemɗe ngenndiyankooje ɗee, binndol e jaŋde pulaar seeraani e ƴellitaade.

He 1980 laamu nguu yaltini dekkere Tng. 80-1049 ñalnde 14 Yarkomaa/Octobre 1980 ngam lelnude kuule mbinndiin e cañu kele pulaar. Kono ummaade ndeen fayde hannde Pulaar waɗii taaɓabnde mawnde he yeeñcin'de ganndal kanum e muulngo defte.Ko ɗuum waɗi laamu ngu faami wonnde ɗeen kuule nattii waawde yon'de ngam reen'de mbinndiin e cañu kelme pulaar. Ko ɗuum saabii he yontere 29 bre Ngenndiyankoore ngam Ƴellitde Binndol (Semain National de l'Alphabétisation), dekkere Tng. 80-1049 saataama kadi o timmitinaa he mbaylaaji jooɗinooɗi ñalnde 7 e 8 Silto/Septembre. He ngoon baylogol, ɓe kiisiima heen keɓe dañaaɗe he kuwtorogol ɗemngal ngal binndol e goottingol kelme hakkunde calte fulɓe (he kala ɗo mbaawi jeyeede he nder Afrik) kanum e ceertugol ngaddiinaaji. Ɓe teskiima heen kadi taaɓanɗe baɗaaɗe he ɗemngal ngal to bannge wiɗtooji e ballifanɗe. 
Ƴeew journal officiel du Senegal

No comments:

Post a Comment

Rokku yiyannde ma