Saturday, July 27, 2019

Senegaal, Ɗemɗe Ngenndiije Naatnaama to Suudu BatirduNgendi

 Tuggude ñalnde 2 Bowte/ Decembre 2014, lomtiiɓe renndo ngoo to Batirde Ngenndi ɓe (les députés a L'Assemblée National) ene mbaawi haalde he ɗemɗe mum neeniyeeje so ene mbaɗa diskuuruuji mum en, huunde nde, e ko ɓenni, heertinanoo tan ko he ɗemngal Farayse. Kuule kese ɗee newnanii haalooɓe ɗee ɗoo ɗemɗe ngendiije ɗe payɗen limtude, woni Pulaar, Seereraare, Joolaare, Jolfe, Soninkoore e Manndiŋkoore, waawde huwtoraade ɗum en he nder jeewte batirdu ndu tawa heddiiɓe ɓee ne ene mbaawa heɗaade joom mum tawa kanun en nanata ɗum ko he ɗemɗe mum neeniyeeje rewrude he nantingol.
Ngool baylagol noon gasi laataade ko he keɓgol suudu nduu kaɓirɗe kese ɗe Union Européenne rokki leydi Senegaal. Wiyaama njaru ɗeen kaɓirde dariima he 300 Million CFA (450.000 euros).
Woni sabaabu ƴettugol ndeen feere hesere ko taweede heewɓe e suɓaaɓe ɓe (les élus), ngonaa ɗigginɓe ɗemngal Farayse. He nder 150 lomtiiɓe 64 e mum en ko rewɓe kadi nanataa ɗemngal Farayse.

Hooreejo Suudu Batirdu Ngendi ndu o, hono Mustafaa Ñes holitii wonnde ɗereeji (documents) ɗii maa jokku winndeede he ɗemngal Farayse. Kono o hollitii kadi ɗemngal farayse ngal wonaa keertoraangal he dow ɗemɗe ngenndiije ɗe, ɗe ko kanum en ngoni ngooroondi pinal leydi ndi.

Thursday, July 25, 2019

Dawrugol Senegal ngam Ƴellitde Ɗemɗe Ngenndiije

Kuule Laamu Ngenndi Senegaal ngam Wallitde he Ɓamtaare Ɗemngal Ngenndiyeewal Pulaar
  Dekkere tonngoode (Tng) 2005-988 mo 21 Yarkomaa/Oct. 2005 he ko yowitii he mbinndiin e ceerndugol kelme Pulaar.
  Fayndaare waɗde ɗemɗe ngenndiyankooje Senegal ɗemɗe pinal, kadi tuugnaade he ɗuum ngam rokkude jaŋde ndee (nehdi) kutorɗe baawɗe jibin'de ngartam nafojam tawa ko jahdu ɗam e kesam-hesaagu e ɓamtaare, ko alaa e sago maa ɗemɗe ɗee mbinndee kadi ɗe naatnee he tippudi jaŋde ndee kanum he kuwtorɗe golle laamu ɗee e kala geɗe nguurndam leydi ndii.
Gila 1960, nde laamu Senegaal felliti huwtoraade alkule latin ngam winndude ɗemɗe ngenndiyankooje ɗee, binndol e jaŋde pulaar seeraani e ƴellitaade.

He 1980 laamu nguu yaltini dekkere Tng. 80-1049 ñalnde 14 Yarkomaa/Octobre 1980 ngam lelnude kuule mbinndiin e cañu kele pulaar. Kono ummaade ndeen fayde hannde Pulaar waɗii taaɓabnde mawnde he yeeñcin'de ganndal kanum e muulngo defte.Ko ɗuum waɗi laamu ngu faami wonnde ɗeen kuule nattii waawde yon'de ngam reen'de mbinndiin e cañu kelme pulaar. Ko ɗuum saabii he yontere 29 bre Ngenndiyankoore ngam Ƴellitde Binndol (Semain National de l'Alphabétisation), dekkere Tng. 80-1049 saataama kadi o timmitinaa he mbaylaaji jooɗinooɗi ñalnde 7 e 8 Silto/Septembre. He ngoon baylogol, ɓe kiisiima heen keɓe dañaaɗe he kuwtorogol ɗemngal ngal binndol e goottingol kelme hakkunde calte fulɓe (he kala ɗo mbaawi jeyeede he nder Afrik) kanum e ceertugol ngaddiinaaji. Ɓe teskiima heen kadi taaɓanɗe baɗaaɗe he ɗemngal ngal to bannge wiɗtooji e ballifanɗe. 
Ƴeew journal officiel du Senegal

Friday, July 19, 2019

Siira he Ɗemngal Pulaar/Fulfulde

                                          
Fulɓe puɗɗinooma naatde he diine Islaam gila he teemedanɗe gadane ƴellitogol mum kono nde wonno en ngalaano binndol (fotde ko anndaa) kuwtortono ɗen ko ɗemngal Arab e binndol mum ngam janngude. He teemadannde sappo he joyeɗiɗiɓiire (tm.17ɓe CJI), taw annduɓe Fulɓe mbaɗtii huwtoraade alkule Arab ɗee ngam winndude he Pulaar. Kadi ɗum yaajiino sanne he nder Fuuta Tooro, Fuuta Jalon e Sokoto. Hayso mawɓe men heewɓe, ko wayno Sayku Usmaan ɓiy Foodiyo mo Sokoto, mbinndiino defte he siirah ne, wonnoo ko he ɗemngal Arab. En tinaani hay deftere wootere Siira hiɓɓunde winndaande he Pulaar he ngaan saanga. Kono ɗuum kadi firtaani Siirah ko huunde majjanoonde he nder men. Seernaaɓe Fulɓe ene njannginatnoo Siirah hono no ɓe njannginiratno defte fiqhu e tafsiir ɗee ni, ɗal boom, denndaangal gannde Islaam. Ɗuum woni ɓe taroo he Arabeere ɓe pirta e pulaar. Caggal nde binndol ajami (pulaar binndiraaɗo alkule Arab) ngol fuɗɗii yaajde, won firɓe he pulaar, dame keewɗe he nder Siirah he mbaydi jime. Ndiin mbaydi coñce ene anndiranoo he pulaar Fuuta Tooro, “Beyti” he keewal, “beytol” he teelal. Ene waɗnoo yimɓe fanninooɓe he ɗuum ene noddiree “Almaddaa” en. Ɓeen ene mbaɗatnoo kiirɗeeli he jamaaji (Misiidaaji) gure, yimɓe ngara, worɓe e rewɓe nootitoo e ɓe mbeytana ɗum en (taranoo ɗum en jime “beyti”). Loowdi ɗeen jime keewnoo won'de ko jaarooje Nelaaɗo Allah, jaŋtaade dokke Allah rokki ɗum e kaawniiɗe ɗe Allah waɗini ɗum hono no Shamaa'ilyankeeɓe e Dalaa'ilyankeeɓe ɓee ni. Ɗuum ene nawora tuggude he jibineede makko haawniinde haa yettii he ballal ngal Allah walli konu juulɓe ñalnde wolde Badr, e kaawisaaji walla dokke maantiniiɗe jolɗe he hakkunde ɗoon.