Thursday, February 21, 2019

Ceerno Sileymaan Baal

Ceerno Sileymaani Baal Fondateur de l’Almaamiya (1776-1890) ko deftere hesere nde Press Universitaire de Dakar (PUD) yaltini ko ɓooyaani. Wallifii deftere nde ko wiɗtiyanke biyeteeɗo Mamadou Youry Sall. Fayndaare deftere nde ko anndinnde yonta keso o binndi o gorko joom daartol puɗɗunooɗo waylowaylo e nder Fuuta Tooro haa woni sabaabu jibineede laamu almameeɓe, fawinoongu e dow nñaawooje dinee, nunɗal e potal. Wallifiyanke o ene siftina wonnde, Ceerno Sileymani Ball ko ganndo dowrowo kadi kaanake ŋana wonno. O haaɗaano tan e miijaade e fewjude kono kadi o gollirii ɗiin miijooji. O mahii laamu ngu hono mum alaano e ngaan tuma hay e leyɗeele tuubakooɓe ( Europ). Ko leydi ndi yimɓe mum ene joginoo jojjannde suɓaade ardiiɓe mum en kadi ene jonginoo jojjannde addude yiyannde mum en e kala geɗe. “Tummbukutu (Mali) ene haale haa ɓuri teeŋtude noon to bannge yeeñcinde ganndal e binndol sabu ko yiytaa toon e ballifanɗe kanum e defte, kono diiwaan men Fuuta Tooro haa fayi Fuuta Jalon ɓurnoo heewde annduɓe, ko ɗuum addani Fuuta won’de leydi huɓɓundi”, Mamadou Youri Sall habri.
Kanko wallifiyanke o kadi o siftinii wonnde ko Ceerno Sileymaani Baal artiri ndimaagu e nder Fuuta itti ɗum en e les kalifaandi safalɓe, itti maccungaagu rewrude e laabi demokaraasi e ngardiigu moƴƴu. “Hirjinimi e

Natal Sayku Usmaan Ɓiy Foodiyo (2)


Waaju e Noddaandu (Da’wa) Seyku Usmaan fof e wonde haa jooni sanɗa jokkuɗo e yiylaade ganndal e wonde ceerno joom fosinaaji ne, haɗaani ɗum wonde baajotooɗo e noddoowo e nder diine Islaam. Sikke alaa, nootagol ngol yimɓe ɓee nootittonoo e noddaandu makko nduu e keɗtagol maɓɓe waajuuji makko ɗii, ɓeydiima suusnude-mo e softinde-mo he yaajnude da’wa makko o haa o yettinoyi ɗum e nder gure goɗɗe e nder falnde maɓɓe e leydi maɓɓe Gobir. Caggal ɗum o nawi ɗum haa e leyɗeele hawsankeeɓe goɗɗe ɗe, ko wayno Zamfara, ndi o waɗi e nder mum duuɓi joy. Sabu o wiy e binndanɗe makko, wonnde o tawii e nder mayri nokkuuji keewɗi ɗi Islaam yettaaki walla yimɓe ɓe cuwaa naatde he diine Islaam.

Pulaagu, Islaam e Ganndal: Natal Seyku Usmaan Dan Foodiyo (1)

Sayku Usmaan Ɓiy Foodiyo ko gooto e mujaddid en ɓurɓe teskeede e nder daartol Islaam haa ɓuri teeŋtude noon e nder ɓaleeri Afrik. Dan fodio (firti ko ɓiy Foodiyo e hawsankoore) hono no o ɓuri lollirde, ko Pullo jeyaaɗo to leydi Hawsa. Ceerno Maamuudu Jah mo Pete (Fuuta Tooro) ene wiya ko o Demdemo (yettoode makko ko Dem) kadi iwdi makko ko Jamaa-Alwaali, diiwan Tooro e nder leydi Fuuta Tooro.Hayso ɗuum laatiima ne, tawat ɓe perii ummaade Fuuta fayde leydi Hawsa gila e yontaaji keewɗi. H.A.S. Johnston e nder deftere mum The Fulani Empire of Sokoto ene hollira heen doggol asko maɓɓe hono no ɓe mbinndiri ɗum ni, tuggude e Muusa Jokollo taaniiɓe gadiiɗo arde Birnin Konni e nder leydi Hawsa o haa yettii Muhammadu Foodiyo baaba mum Seyku Usman, taaniraaɓe sappo ene e hakkude he. 

Wednesday, February 20, 2019

Firo Qur’aan he ɗemngal Pulaar/Fulfulde

                                                                                 
Eɗen teskoo e oo tuma, gannde keewɗe nana mbinndee e ɗemngal Pulaar, caggal nde Fulɓe pelliti hankadi faamde Pulaar ko ɗemngal baawngal anndireede e anndinireede.
Ko ɓooyaani koo deftere Allah nde, Al-Quraan teddunde nde firaama e pulaar e ballal Laamiiɗo Ƴoola, hayso ni eɗen nganndi wona kayre adii wonde Quraan e pulaar, sabu Dr. Umar Bah mo Dabbe (Fuuta Tooro) timminiino firo mum haa muula to edition L’Harmattan gila 1982. Kono ko woni heen kesum ko seernaaɓe Fulɓe e howhowɓe diine jaɓde gollal ngal waaɗe e Fulfulde kadi tawa ko kamɓe ngardii ɗum. Haysinno tinndinooje diine Islaam keewɗe mbinndanoo ma he Pulaar tawa ko he alkule ajami ne, heewno wonde tan ko e mbydi jime (beyti), kono winndude defte ganndal tawa ko e pulaar haysinno won etinooɓe ne annduɓe woɗɓe Fulɓe paddiima ɗum en haa ɓuri teeŋtude noon e wiyde ene winnda firo Quraan. Duko hakkunde Sayku Umar Taal e Ceerno Sammba Mommbeya mo Fuuta Jalon ene seedo ɗum.
Firo Quraan e ɗemɗe ɗe ngonaa Arab ko toɓɓere nde annduɓe Islaam ndukata e mum gila e duuɓi teemedde limtinɗe haaɗaani e Fulɓe tan.