Wednesday, August 28, 2019

Defterdu Pulaar ɓeydoriima deftere Pulaar hesere nde tiitoonde mum ko Jaŋde Pulaar:Aprendre Fula, muulaande to edition Wanafrica. Hono no tiitoonde mayre siforii nde ne, loowdi mayre ko janngin'de ɗemngal Pulaar.
Jiɗɗo heɓde  deftere ndee fof ene waawi yahde to lowre maɓɓe ndee ɗo: wanafrica

Friday, August 23, 2019

Hoodere Horŋoore (Pulsar)

 Kuɗol: Hammadi Jah
Hoodere wiyeteende Pulsar walla horŋoore ko kedde hoodere maaynde, ko bempeƴƴe rajo ummotooɗe mayre waɗi nde yiyteede, dille mayre ko dille cañiiɗe juɓɓuɗe maa mbiyaa ko tagoore woɗnde ƴoƴnde neldata ɗe, dille ɗe eggata e hoodere he ko e mbaadi carfal, ɗe naata e weeyo ɗe caroo,
Annduɓe weeyo ngoni ko e wiɗtude geɗe ndeen hoodere, nde ɓe njiyti nde hitaande 1967 tawi kadi yiytinde ko ganndo ina wiyee Joosliin Bel, ndeen hoodere woni ko e ɗatal Boyyel (la constellation du Petit Renard), yolnde hakkunde men e ndeen hoodere ko 2000 hitaande-lewndu (année-lumière),

Ñifgol Naange

Kuɗol: Hammadi Jah


Kala ko jogii fuɗɗoode jogoto woortoode, kala ko jibinaa meeɗat nde maayi, Njaana walla Naange e seto mayre daɗataa ndeen fodoore, ɗo e duuɓi milyaaruuji 5 haa 7 naange koko nattata, rooyta ñifa.

   Annduɓe koode e ngonka majje ina nganndi won'de eɗe njogii no ɗe puɗɗortoo haa ɗe mboya, ɗe mbewa, ɗe mbaɗa lewlewɗi caasɗi e cagataagal majje, refti heen doole majje wona e ustaade haa ɗe ñifa.

   Naange ko hoodere ɓadiinde, ko ɗum tan seerndi nge e koode goɗɗe ɗe, nge duppata ko gaas ina wiyee hidrojeen haa wanta gaas goɗɗo ina wiyee heliyoom, wadde ko heliyoom woni ndoondi koode walla naangeeji, ɗo e duuɓi milyaaruuji seeɗa garrji, so naange gaynii hidrojeen mum, nge wonata ko e fetaade, nge ɓuuta haa nge tolnoo ko ina abboo cowe 200 fotde magge adan.

   Ɗoon ɗo nge fetii ɗo, nge wiyetee ko Maamaare woɗeere (Géante Rouge), e petagol naange he, ɗaŋe ɓadiiɗe ɗe fo naantat,

Sunday, August 4, 2019

Ɗemɗe Afriknaaje: Hol heen ɓurɗe yaajde to bannge saraade e heewde haalooɓe?


He nder Afrik ko ene ɓura ujjunnaaje ɗiɗi (2000) ɗemngal ene tawee heen. Hay ɗuum ne tawa en limaani heen ɗemɗe koɗe naatɗe he jookdu nduu he ujunanɗe ɗiɗi jawtude ɗee, ko wayno ɗemɗe tuubakooɓe (farayse, engele, purtugees, españool e Afrikaans), Arabeere, walla ɗemɗe maleyo-polonisiyankeeje ko wayno Malgaas, Bushpuri walla Urdu.
Eɗen nganndi noon wonaa ɗemɗe Afriknaaje ɗee fof ngoni jaajɗe walla ɗe yimɓe heewɓe kaalata. Won heen boom ko haalata ɗum en ɓuraani ujunere (1000) neɗɗo, kadi tawa ko he diiwaan gooto he nder leydi ngootiri tan joom mum en tawatee. Won e ɗemɗe Afriknaaje noon ko jaajɗe kadi cariiɗe he nder leyɗeele keewɗe ceertuɗe. Pulaar/Fulfulde ko e ɗeen jeyaa.

Saturday, July 27, 2019

Senegaal, Ɗemɗe Ngenndiije Naatnaama to Suudu BatirduNgendi

 Tuggude ñalnde 2 Bowte/ Decembre 2014, lomtiiɓe renndo ngoo to Batirde Ngenndi ɓe (les députés a L'Assemblée National) ene mbaawi haalde he ɗemɗe mum neeniyeeje so ene mbaɗa diskuuruuji mum en, huunde nde, e ko ɓenni, heertinanoo tan ko he ɗemngal Farayse. Kuule kese ɗee newnanii haalooɓe ɗee ɗoo ɗemɗe ngendiije ɗe payɗen limtude, woni Pulaar, Seereraare, Joolaare, Jolfe, Soninkoore e Manndiŋkoore, waawde huwtoraade ɗum en he nder jeewte batirdu ndu tawa heddiiɓe ɓee ne ene mbaawa heɗaade joom mum tawa kanun en nanata ɗum ko he ɗemɗe mum neeniyeeje rewrude he nantingol.
Ngool baylagol noon gasi laataade ko he keɓgol suudu nduu kaɓirɗe kese ɗe Union Européenne rokki leydi Senegaal. Wiyaama njaru ɗeen kaɓirde dariima he 300 Million CFA (450.000 euros).
Woni sabaabu ƴettugol ndeen feere hesere ko taweede heewɓe e suɓaaɓe ɓe (les élus), ngonaa ɗigginɓe ɗemngal Farayse. He nder 150 lomtiiɓe 64 e mum en ko rewɓe kadi nanataa ɗemngal Farayse.

Hooreejo Suudu Batirdu Ngendi ndu o, hono Mustafaa Ñes holitii wonnde ɗereeji (documents) ɗii maa jokku winndeede he ɗemngal Farayse. Kono o hollitii kadi ɗemngal farayse ngal wonaa keertoraangal he dow ɗemɗe ngenndiije ɗe, ɗe ko kanum en ngoni ngooroondi pinal leydi ndi.

Thursday, July 25, 2019

Dawrugol Senegal ngam Ƴellitde Ɗemɗe Ngenndiije

Kuule Laamu Ngenndi Senegaal ngam Wallitde he Ɓamtaare Ɗemngal Ngenndiyeewal Pulaar
  Dekkere tonngoode (Tng) 2005-988 mo 21 Yarkomaa/Oct. 2005 he ko yowitii he mbinndiin e ceerndugol kelme Pulaar.
  Fayndaare waɗde ɗemɗe ngenndiyankooje Senegal ɗemɗe pinal, kadi tuugnaade he ɗuum ngam rokkude jaŋde ndee (nehdi) kutorɗe baawɗe jibin'de ngartam nafojam tawa ko jahdu ɗam e kesam-hesaagu e ɓamtaare, ko alaa e sago maa ɗemɗe ɗee mbinndee kadi ɗe naatnee he tippudi jaŋde ndee kanum he kuwtorɗe golle laamu ɗee e kala geɗe nguurndam leydi ndii.
Gila 1960, nde laamu Senegaal felliti huwtoraade alkule latin ngam winndude ɗemɗe ngenndiyankooje ɗee, binndol e jaŋde pulaar seeraani e ƴellitaade.

He 1980 laamu nguu yaltini dekkere Tng. 80-1049 ñalnde 14 Yarkomaa/Octobre 1980 ngam lelnude kuule mbinndiin e cañu kele pulaar. Kono ummaade ndeen fayde hannde Pulaar waɗii taaɓabnde mawnde he yeeñcin'de ganndal kanum e muulngo defte.Ko ɗuum waɗi laamu ngu faami wonnde ɗeen kuule nattii waawde yon'de ngam reen'de mbinndiin e cañu kelme pulaar. Ko ɗuum saabii he yontere 29 bre Ngenndiyankoore ngam Ƴellitde Binndol (Semain National de l'Alphabétisation), dekkere Tng. 80-1049 saataama kadi o timmitinaa he mbaylaaji jooɗinooɗi ñalnde 7 e 8 Silto/Septembre. He ngoon baylogol, ɓe kiisiima heen keɓe dañaaɗe he kuwtorogol ɗemngal ngal binndol e goottingol kelme hakkunde calte fulɓe (he kala ɗo mbaawi jeyeede he nder Afrik) kanum e ceertugol ngaddiinaaji. Ɓe teskiima heen kadi taaɓanɗe baɗaaɗe he ɗemngal ngal to bannge wiɗtooji e ballifanɗe. 
Ƴeew journal officiel du Senegal

Friday, July 19, 2019

Siira he Ɗemngal Pulaar/Fulfulde

                                          
Fulɓe puɗɗinooma naatde he diine Islaam gila he teemedanɗe gadane ƴellitogol mum kono nde wonno en ngalaano binndol (fotde ko anndaa) kuwtortono ɗen ko ɗemngal Arab e binndol mum ngam janngude. He teemadannde sappo he joyeɗiɗiɓiire (tm.17ɓe CJI), taw annduɓe Fulɓe mbaɗtii huwtoraade alkule Arab ɗee ngam winndude he Pulaar. Kadi ɗum yaajiino sanne he nder Fuuta Tooro, Fuuta Jalon e Sokoto. Hayso mawɓe men heewɓe, ko wayno Sayku Usmaan ɓiy Foodiyo mo Sokoto, mbinndiino defte he siirah ne, wonnoo ko he ɗemngal Arab. En tinaani hay deftere wootere Siira hiɓɓunde winndaande he Pulaar he ngaan saanga. Kono ɗuum kadi firtaani Siirah ko huunde majjanoonde he nder men. Seernaaɓe Fulɓe ene njannginatnoo Siirah hono no ɓe njannginiratno defte fiqhu e tafsiir ɗee ni, ɗal boom, denndaangal gannde Islaam. Ɗuum woni ɓe taroo he Arabeere ɓe pirta e pulaar. Caggal nde binndol ajami (pulaar binndiraaɗo alkule Arab) ngol fuɗɗii yaajde, won firɓe he pulaar, dame keewɗe he nder Siirah he mbaydi jime. Ndiin mbaydi coñce ene anndiranoo he pulaar Fuuta Tooro, “Beyti” he keewal, “beytol” he teelal. Ene waɗnoo yimɓe fanninooɓe he ɗuum ene noddiree “Almaddaa” en. Ɓeen ene mbaɗatnoo kiirɗeeli he jamaaji (Misiidaaji) gure, yimɓe ngara, worɓe e rewɓe nootitoo e ɓe mbeytana ɗum en (taranoo ɗum en jime “beyti”). Loowdi ɗeen jime keewnoo won'de ko jaarooje Nelaaɗo Allah, jaŋtaade dokke Allah rokki ɗum e kaawniiɗe ɗe Allah waɗini ɗum hono no Shamaa'ilyankeeɓe e Dalaa'ilyankeeɓe ɓee ni. Ɗuum ene nawora tuggude he jibineede makko haawniinde haa yettii he ballal ngal Allah walli konu juulɓe ñalnde wolde Badr, e kaawisaaji walla dokke maantiniiɗe jolɗe he hakkunde ɗoon.

Sunday, March 17, 2019


Hol nguurndam KJPF e hol jotondiral mayre e Tapital Pulaaku? Ɗuum e laaɓnde goɗɗo hoorejo KJPF jabanto en.

KJPF ko wootere e pelle pulaaryankeeje burɗe dowlude, sabu maantin'gol golle mayre. Tuggude e 1981 nde Fedde nde sosa fayde hannde, nde liggiima e ɓamtugol jaŋde pulaar ko seeɗtini kadi nde daraniima ƴellitaare pinal Fulɓe e nder aduna hee kala, haa teeŋtinoon e nder leydi Farayse ɗo nde nyiiɓi ɗo.
Pulaaronline jokkondirii e hooreejo fedde nde, Ceerno Saydu Bah, gonɗo e njillu e ooɗoo saha e Dowlaaji Dentuɗi Amerik, en laaɓndiima mo huunde e nguurndam fedde nde o ardii nde kadi e jiyanɗe makko e yahdu pelle Pulaar e hol ɗo ɓamtaare jaŋde e pinal Pulaar yahrata?

Thursday, February 21, 2019

Ceerno Sileymaan Baal

Ceerno Sileymaani Baal Fondateur de l’Almaamiya (1776-1890) ko deftere hesere nde Press Universitaire de Dakar (PUD) yaltini ko ɓooyaani. Wallifii deftere nde ko wiɗtiyanke biyeteeɗo Mamadou Youry Sall. Fayndaare deftere nde ko anndinnde yonta keso o binndi o gorko joom daartol puɗɗunooɗo waylowaylo e nder Fuuta Tooro haa woni sabaabu jibineede laamu almameeɓe, fawinoongu e dow nñaawooje dinee, nunɗal e potal. Wallifiyanke o ene siftina wonnde, Ceerno Sileymani Ball ko ganndo dowrowo kadi kaanake ŋana wonno. O haaɗaano tan e miijaade e fewjude kono kadi o gollirii ɗiin miijooji. O mahii laamu ngu hono mum alaano e ngaan tuma hay e leyɗeele tuubakooɓe ( Europ). Ko leydi ndi yimɓe mum ene joginoo jojjannde suɓaade ardiiɓe mum en kadi ene jonginoo jojjannde addude yiyannde mum en e kala geɗe. “Tummbukutu (Mali) ene haale haa ɓuri teeŋtude noon to bannge yeeñcinde ganndal e binndol sabu ko yiytaa toon e ballifanɗe kanum e defte, kono diiwaan men Fuuta Tooro haa fayi Fuuta Jalon ɓurnoo heewde annduɓe, ko ɗuum addani Fuuta won’de leydi huɓɓundi”, Mamadou Youri Sall habri.
Kanko wallifiyanke o kadi o siftinii wonnde ko Ceerno Sileymaani Baal artiri ndimaagu e nder Fuuta itti ɗum en e les kalifaandi safalɓe, itti maccungaagu rewrude e laabi demokaraasi e ngardiigu moƴƴu. “Hirjinimi e

Natal Sayku Usmaan Ɓiy Foodiyo (2)


Waaju e Noddaandu (Da’wa) Seyku Usmaan fof e wonde haa jooni sanɗa jokkuɗo e yiylaade ganndal e wonde ceerno joom fosinaaji ne, haɗaani ɗum wonde baajotooɗo e noddoowo e nder diine Islaam. Sikke alaa, nootagol ngol yimɓe ɓee nootittonoo e noddaandu makko nduu e keɗtagol maɓɓe waajuuji makko ɗii, ɓeydiima suusnude-mo e softinde-mo he yaajnude da’wa makko o haa o yettinoyi ɗum e nder gure goɗɗe e nder falnde maɓɓe e leydi maɓɓe Gobir. Caggal ɗum o nawi ɗum haa e leyɗeele hawsankeeɓe goɗɗe ɗe, ko wayno Zamfara, ndi o waɗi e nder mum duuɓi joy. Sabu o wiy e binndanɗe makko, wonnde o tawii e nder mayri nokkuuji keewɗi ɗi Islaam yettaaki walla yimɓe ɓe cuwaa naatde he diine Islaam.

Pulaagu, Islaam e Ganndal: Natal Seyku Usmaan Dan Foodiyo (1)

Sayku Usmaan Ɓiy Foodiyo ko gooto e mujaddid en ɓurɓe teskeede e nder daartol Islaam haa ɓuri teeŋtude noon e nder ɓaleeri Afrik. Dan fodio (firti ko ɓiy Foodiyo e hawsankoore) hono no o ɓuri lollirde, ko Pullo jeyaaɗo to leydi Hawsa. Ceerno Maamuudu Jah mo Pete (Fuuta Tooro) ene wiya ko o Demdemo (yettoode makko ko Dem) kadi iwdi makko ko Jamaa-Alwaali, diiwan Tooro e nder leydi Fuuta Tooro.Hayso ɗuum laatiima ne, tawat ɓe perii ummaade Fuuta fayde leydi Hawsa gila e yontaaji keewɗi. H.A.S. Johnston e nder deftere mum The Fulani Empire of Sokoto ene hollira heen doggol asko maɓɓe hono no ɓe mbinndiri ɗum ni, tuggude e Muusa Jokollo taaniiɓe gadiiɗo arde Birnin Konni e nder leydi Hawsa o haa yettii Muhammadu Foodiyo baaba mum Seyku Usman, taaniraaɓe sappo ene e hakkude he. 

Wednesday, February 20, 2019

Firo Qur’aan he ɗemngal Pulaar/Fulfulde

                                                                                 
Eɗen teskoo e oo tuma, gannde keewɗe nana mbinndee e ɗemngal Pulaar, caggal nde Fulɓe pelliti hankadi faamde Pulaar ko ɗemngal baawngal anndireede e anndinireede.
Ko ɓooyaani koo deftere Allah nde, Al-Quraan teddunde nde firaama e pulaar e ballal Laamiiɗo Ƴoola, hayso ni eɗen nganndi wona kayre adii wonde Quraan e pulaar, sabu Dr. Umar Bah mo Dabbe (Fuuta Tooro) timminiino firo mum haa muula to edition L’Harmattan gila 1982. Kono ko woni heen kesum ko seernaaɓe Fulɓe e howhowɓe diine jaɓde gollal ngal waaɗe e Fulfulde kadi tawa ko kamɓe ngardii ɗum. Haysinno tinndinooje diine Islaam keewɗe mbinndanoo ma he Pulaar tawa ko he alkule ajami ne, heewno wonde tan ko e mbydi jime (beyti), kono winndude defte ganndal tawa ko e pulaar haysinno won etinooɓe ne annduɓe woɗɓe Fulɓe paddiima ɗum en haa ɓuri teeŋtude noon e wiyde ene winnda firo Quraan. Duko hakkunde Sayku Umar Taal e Ceerno Sammba Mommbeya mo Fuuta Jalon ene seedo ɗum.
Firo Quraan e ɗemɗe ɗe ngonaa Arab ko toɓɓere nde annduɓe Islaam ndukata e mum gila e duuɓi teemedde limtinɗe haaɗaani e Fulɓe tan.